تحصیل پزشکی در مجارستان

تحصیل در مجارستان

کالج اوسینا

 این کالج برگزارکننده دوره های پیش دانشگاهی

علوم پزشکی و فنی و مهندسی و علوم اقتصادی و زبان انگلیسی می باشد.

شهریه سالیانه برای تمامی دوره های پیش دانشگاهی ۵۵۰۰ یورو

شهریه سالیانه دبیرستان ۵۵۰۰ یورو

شهریه دوره زبان برای کارشناسی ارشد ۵۵۰۰یورو